Gull Services OÜ, registrikoodiga 14404623, (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab veebilehel agst.eu tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja), sõlmisid käesoleva teenuse kasutamise lepingu. (edaspidi Kasutusleping).

Enne tellimuse vormistamist ja kauba eest tasumise teostamist ja ka muid AGST teenuseid kasutades kinnitab teenuse kasutaja, et ta on Kasutuslepingu tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid teenuse osutajaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval teenuse kasutajal on keelatud teenuse osutajaga vormistada tellimust agst.eu veebilehel. Lisaks kasutuslepingust olevatele punktidele reguleerivad teenuse osutaja ja kasutaja vahelisi agst.eu veebilehe teenuste kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb teenuse osutajal ja kasutajal lähtuda ka kasutajalepingus eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

Teenuse osutaja tegutseb üksnes kauba vahendajana, mistõttu kauba seisukorra eest vastutab täielikult kaupa müünud isik/ettevõtte. Teise poole andmeid avaldatakse teenuse osutajale ainult juhul, kui kaup ei vasta kauba müüja ja teenuse osutaja vahelises lepingus kirja pandule.

1.1. Teenuse osutaja kohustub;

1.1.1. Toimetama tellimuse kliendini nädala jooksul alates tellimuse tasumisest kliendi poolt teenuse osutaja pangakontole. Kohaletoimetamise aeg võib pikeneda teenusepakkujast mittesõltuvate asjaolude esinemisel.

1.1.2. Toimetama tellimuse teenuse kasutajale selle sisu muutmata.

1.1.3  Andma teenuse kasutajale piisava ülevaate ese(mete) seisukorrast, võimalusel koos piltidega.

1.1.4. Kontakteeruma telefoni teel kliendiga, kui tellimuses kinnitatud aadressile puudub ligipääs või kliendi asukoht ei ole tuvastatav.

1.2. Klient kohustub;

1.2.1. Esitama tellimuses korrektsed andmed enda kontaktandmete kui sõiduki kohta.

1.2.2. Tagama tellimuses oleva telefoninumbri õigsuse ning vastama teenusepakkuja esindaja kõnedele.

1.2.3. Võimaldama kauba üleandmise teenusepakkujal ning võtma vastu tellimuse tellimusse märgitud aadressil.

1.2.4. Kontrollima kauba vastavust tellimusele koheselt peale kauba kätte saamist.

1.2.5. Tasuma tellimuse kohale toimetamise eest kauba vastu võtmisel, kui on vastav kokkulepe tellimuse tingimustes teenuse osutajaga.

1.2.6. Tasuma tellitavate osade eest 2 päeva jooksul peale arve esitamist. Juhul kui arvet ei etteantud aja jooksul, loetakse tellimus tühistatuks.

2. POOLTE ÕIGUSED

2.1. Kliendil on õigus;

2.1.1. Keelduda tellimuse vastuvõtmisest kui vaatlusel on tuvastatud ilmselge mittevastavus kasutajalepingus sätestatud tellimuses olevate esemete komplektsuses või kui ese(med) ei ole samad mis tellimusesse kliendi poolt esitati.

2.2. Teenusepakkujal on õigus;

2.2.1. Keelduda tellimuse täitmisest, kui tekib õigustatud kahtlus kliendi tellimuse või kontaktandmete õigsuses, samuti kliendi poolt lepingu täitmise suutlikkuses.

2.2.2. Jätta tellimus täitmata ning kohale toimetamata, kui tellimuses esitatud andmete alusel ei ole võimalik klienti ja/või tema asukohta tuvastada. Samuti jätab teenusepakkuja õiguse tellimust mitte kliendile toimetada kui klient ei võimalda teenusepakkujal tellimuses märgitud aadressile ligipääsu;

2.2.3. Jätta raha tagastamata, kui klient keeldub mõjuva põhjuseta kauba vastuvõtmisest.

2.2.4. Muuta käesolevaid tingimusi, eelnevalt ettehoiatamata. Tingimuste muutmine ei kehti kliendi poolt juba varasemalt esitatud tellimuse suhtes.

3. KAUBA TAGASTAMINE JA GARANTII

3.1 Teenuse kasutajal on õigus kaup tagastada kauba müüjale kui,

 

3.1.1. Kaup ei vasta teenuse osutaja ja kauba teenuse osutajale müünud isiku/ettevõtte vahelise müügilepingus kirjas olevale seisukorrale.

 

3.1.2. Kaup on saanud transpordi käigus kannatada ja ei vasta enam teenuse osutaja poolt edastatud kirjeldusele.

 

3.1.3. Kaup ei ole füüsiliselt sobiv teenuse kasutaja poolt õigete andmete põhjal.

 

3.2. Teenuse osutajal & kauba müüjal on õigus keelduda kaupa tagasi võtmast juhul,

 

3.2.1. Kui teenuse kasutaja on saanud kauba tasuta ja maksnud ainult kauba kohale toimetamise eest (eeldusel, et detail on füüsiliselt sobiv ja teenuse kasutaja on esitanud korrektsed andmed sõiduki kohta).

 

3.2.2. Kui kauba seisukord on muutnud peale kauba kättesaamist läbi kolmanda osapoole sekkumise (kehtib juhul kui kolmas osapool ei oma vastavat väljaõpet, et hooldada kaupa selle pikema ajaliseks säilimiseks).

 

3.2.3. Kui kaubale on seatud garantiiperiood, mis teenuse kasutajaga enne tellimuse eest tasumist kokku lepitud on, on lõppenud. Garantiiperiood loetakse alanuks peale kauba üleandmist teenuse kasutajale.

 

3.2.3.1 Keredetailide, plastikdetailide tagastusõigus kehtib ainult juhul, kui detail ei ole füüsiliselt sobiv, eeldusel et teenuse kasutaja on eelnevalt õiged andmed esitanud.

 

3.2.3.2 Kasutatud mootoritele ja käigukastidele kehtib garantii kuni 30 päeva. Juhul kui rikneb mõni detail, mida loetakse kuluosaks ja/või mis puruneb normaalse/sihtpärase kasutamise tagajärjel, siis ei kohustu ei kauba müüja ega teenuse osutaja seda hüvitama.

 

3.2.4 Kui kaup on liigitatatud kasutatud kuluosade alla ja teenuse kasutaja on enne arve tasumist tutvunud talle esitatud infoga kauba seisukorra kohta (eeldusel et kaup on füüsiliselt sobiv sõidukile ja et sõiduki kohta esitatud andmed on tõesed).

 

3.2.4.1 Kasutatud kuluosade alla liigitatakse veermikudetailid, pidurisüsteemi osad kui ka erinevad torud ja voolikud mis aja kuludes amortiseeruda võivad.

4. TELLIMUSEST LOOBUMINE

4.1 Kliendil on võimalik loobuda tellimusest, kui ta sellekohase vabas vormis meili edastab aadressil agstvaruosad@gmail.com

4.1.1 Juhul kui tellimusest loobumissoovi sisuga meil laekub peale teenuse osutaja poolset vastust ese(mete) seisukorra ja piltidega, lasub kliendil kohustus tasuda teenuse osutajale 5 eurot teostatud päringu eest. Arve esitatakse koos rekvisiitidega hiljemalt 3 tööpäeva jooksul kliendi poolt märgitud meiliaadressile.

5. TELLIMUSE EEST TASUMINE JA RAHA TAGASTAMINE

5.1 Teenuse kasutajale esitatakse arve meiliaadressile maksetähtajaga 2 päeva. Teenuse eest on võimalik maksta kahes osas – kõigepealt pangaülekandega tellitud varuosade eest ja transpordile samal päeval enne toimetust pangaülekande või kohaletoimetusel sularahas. Juhul kui kantakse raha nädalavahetusel või pühade ajal eri pankade vahel, on teenuse kasutajal kohustus edastada ka maksekorraldus meiliaadressil agstvaruosad@gmail.com

 

5.1.1 Juhul kui teenuse kasutaja ei tasu transpordi eest hiljemalt kohaletoimetusel, jätab AGST Varuosad õiguse kaupa mitte üle anda kuniks arve täielikult tasutakse.

 

5.1.1.1. Juhul kui teenuse kasutaja ei tasu kauba kättesaamisel transpordi eest määratud tasu ja osutaja on sunnitud tänu tasumata transpordi eest sõitma välja muul päeval lisaks kui esialgu kokku lepitud sai, lisandub transpordi summale leppetrahv summas 15 eurot.

 

5.2 Juhul kui ese(meid) transpordi käigus vigastatakse, kuulub ese(mete) summa tagastamisele 3 tööpäeva jooksul. Vigastustest tuleb teada anda 24 tunni jooksul peale kauba kätte saamist, hilisemaid pretensioone ei arvestata.

 

5.2.1 Juhul kui müüdud esemetel ilmneb puudujääke (seisukord pole vastavuses müüja poolt antud infole), on kauba müüjal kohustus osta kaup tagasi või pakkuda samaväärne ese asemele 7 tööpäeva jooksul.

 

5.2.1.1 Raha tagastamise eelduseks on asjaolu, et kauba seisukord pole muutunud ja kaup on läbi teenuse osutaja tagastatud müüjale. Raha tagastatakse, kui selgub et toode ei vasta müüja poolt pakutud kirjeldusele ja/või kaup ei ole läbi teenuse kasutaja või kolmanda osapoole käe läbi riknenud. Vajadusel teostatakse täiendav ekspertiis, selgitamaks mil moel ese riknenud on (ekspertiisi kulude tasumine osas peavad ostja & müüja omavahel kokkuleppele saama).

©2018 AGST Varuosad.

  • Facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now